வல்வை முத்துமாரி அம்மன் பூங்காவன நேரடி ஒளிபரப்பு

வல்வை முத்துமாரி அம்மன் பூங்காவன நேரடி ஒளிபரப்பு.....
வல்வை முத்துமாரி அம்மன் பூங்காவன திருவிழா இன்று இலங்கை நேரம் பி.ப 2.00 மணி முதல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும்.

Leave a comment