வல்வை சிவகுரு வித்தியாசாலை க.பொ.த (சா/த) பெறுபேறுகள்

வெளியாகிய க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை பெறுபேறுகளிற்மைய யா/வல்வை சிவகுருவித்தியாசாலையில் 9A பெற்று சித்தியடைந்ததுடன் தோற்றிய மாணவர்களில் 63% மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளனர்.  சித்தியடைந்த மாணவர்கள் விபரம்

01. ர.ஸ்ரீதேவி 9A.

02. இ.டிசாந்தினி 7A, 2B.

03.மு.மதுஷா 6A, 3C.

04.கு.கஜேந்தினி 3A, 4B, 2C.

05.சு.தனுஜா 3A, 3B, 3C.

06.ச.தனுசா 2A, 2B, 2C, 3S.

07.வி.சிந்துஜா 2A, B, 4C, 2S.

08.சி.சிந்துஜா A, 3B, 3C, 2S.

09.ந.பிரவின் A, 2B, 2C, 4S.

10.கீ.கீர்த்திகன் 2C, 3C, 4S.

11..பிரதீபன் B, 3C, 3S.

12.ச.சதன் B, 2C, 5S.

13.செ.கணன் 4C, 4S.

14. வ.பூஜா 4C, 4S

Leave a comment